Asociatia Serviciilor Funerare

Str.Urusagului , Nr.21N,Floresti,Judetul Cluj

Statut Asociatia Serviciilor Funerare

Art. 1

Prezenta asociatie poarta denumirea de „Asociatia Serviciilor Funerare ” numita in cele ce urmeaza si sub forma prescurtata „A.S.F.”.

Art. 2 Asociatia ” Asociatia Serviciilor Funerare” se constituie ca persoana juridica romana de drept privat, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ sau patrimonial si independenta, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 modificata de legile ulterioare.

Art. 3 Sediul Asociatiei este in Floresti,jud.Cluj.
Orice modificare a sediului urmeaza a fi hotarata de catre Consiliul Director si comunicata instantelor judecatoresti competente. Prin hotararea Adunarii Generale se vor putea infiinta filiale, ca structuri teritoriale cu personalitate juridica sau nu , in conditiile legii.

Art. 4 Asociatia “Asociatia Serviciilor Funerare” se constituie pe durata nedeterminata.Ea va functiona de la data inscrierii hotararii judecatoresti in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si isi va incheia activitatea in conformitate cu prevederile Cap. VII din prezentul Statut.

Cap. II: Scopul si obiectul de activitate

Art. 5
Scopul Asociatiei „Asociatia Serviciilor Funerare” (in continuare numita Asociatia) este de reprezentare la nivel national a intereselor membrilor sai prestatori de servicii funerare ,de armonizare a legislatiei romanesti la nivel de prestatori de servicii funerare , de constituire de fonduri comune destinate actiunilor de sprijinire reciproca.
Scopul Asociatiei se realizeaza prin bune practici adresate atat familiilor aflate intr-o situatie dificila cauzata de decesul unei persoane din familie cat si decedatului aflat in custodia firmei de pompe funebre.
Asociatia isi propune sa aiba ca membri prestatorii de servicii funerare autorizati iar prin actiuni specifice derulate impreuna cu organele abilitate sa impuna respectarea legislatiei in vigoare de catre toti prestatorii de servicii funerare.

Art. 6
In vederea realizarii acestui scop, Asociatia isi propune:
-crearea unui organism profesional al prestatorilor si organizatiilor prestatoare de servicii funerare si ridicarea standardelor si calitatii activitatii in domeniul prestarii de servicii funerare si asigurarea ca aceste standarde sunt in concordanta cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene ;
-recomandarea ca parteneri de buna calitate ai prestatorilor catre organisme sau asociatii europene cum ar E.F.F.S.,F.I.A.T.-I.F.T.A.,etc… si reprezentarea acestora la un nivel cat mai inalt din punct de vedere al standardelor de uzanta ;
-crearea, implementarea si perfectarea de standarde in domeniul serviciilor funerare , inclusiv a unui Cod Etic referitor la modul de operare al prestatorilor de servicii funerare ;
-realizarea unui lobby sustinut, inclusiv prin formularea de apeluri, programe, propuneri cu caracter punctual in relatia cu Federatiile Europene ale Serviciilor Funerare si respectiv autoritatile române competente.
-acordarea de consultanta pentru public si pentru autoritati in legatura cu dezvoltarea si implementarea de acte normative din domeniul prestarii serviciilor funerare din Romania;
-crearea cadrului necesar pentru exprimarea ideilor si a experientei intre prestatorii de pompe funebre; -dezvoltarea unui fond de cunostinte in legatura cu practica de cea mai buna calitate in tratamente precum tanatopraxie sau imbalsamare;
-colaborarea cu alte federatii, fundatii, asociatii, institutii publice si private, din Romania si din strainatate pentru realizarea de activitati comune, conform scopului Asociatiei. -organizarea de simpozioane, conferinte, mese rotunde, cu participare interna si internationala.

Cap. III: Membri

Art. 10
Au calitatea de membri ai Asociatiei:
– membri cu drept deplin (care pot fi sau nu membrii fondatori ai Asociatiei)
– membri de onoare.

Art. 11
Membrii cu drept deplin ai Asociatiei sunt persoanele juridice romane sau straine, de materie juridica sau fizica, care, cunoscand statutul asociatiei, sunt de acord cu prevederile sale, si care indeplinesc conditiile legale de autorizare si inteleg ca prin propria activitate sa contribuie si sa sprijine realizarea scopurilor Asociatiei.
Membrii fondatori sunt de drept membri plini.
Pot deveni membri ai Asociatiei toate persoanele juridice,fizice autorizate ,ONG-urile care, indeplinesc conditiile si isi manifesta expres, prin cerere scrisa, dorinta in acest sens.
Aprobarea inscrierii in Asociatie a membrilor cu drept deplin este de competenta Consiliului Director.
Procedura prin care organizatiile pot deveni membre ale Asociatiei:
Consiliul Director va acorda calitatea de membru unei anumite entitati care respecta standardele impuse de asociatie si care a fost recomandata de catre un membru al Consiliului ori de catre un membru al Asociatiei.
Acceptarea sau respingerea de catre Consiliul Director se va face in sedinta de lucru avand la baza documentele prezentate de persoana juridica in conformitate cu prevederile acestui Statut.
In cazul in care Consiliul apreciaza ca entitatea solicitanta indeplineste criteriile necesare dobandirii calitatii de membru al Asociatiei acesteia i se va elibera un CERTIFICAT care atesta calitatea de membru .
In cazurile limita, in care Consiliul Director apreciaza ca standardele au coborat semnificativ, dar nu intr-o asemenea masura incat sa incalce criteriile stabilite, Consiliul Director poate decide suspendarea calitatii de membru pentru o anumita perioada, timp in care entitatea poate incerca sa-si corecteze deficientele.

Art. 12
– Drepturi Membrii fondatori si membrii plini ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:
– sa participe la adunarile generale ale Asociatiei si sa faca propuneri in cadrul acestora;
– sa participe la actiunile organizate de Asociatie;
– sa aiba reprezentanti alesi in organele de conducere;
– sa beneficieze de toate facilitatile oferite de Asociatie.
– sa beneficieze de sprijin din partea Asociatiei in activitatile intreprinse, in conformitate cu scopurile acesteia.

Art. 13
– Obligatii Membrii plini ai Asociatiei au urmatoarele obligatii:
– sa respecte prevederile prezentului statut, ale Codului Etic si ale hotararilor organelor de conducere ale Asociatiei;
– sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei;
– sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor pot leza, direct sau indirect, scopurile sau interesele Asociatiei;
– sa isi onoreze obligatiile asumate in cadrul Asociatiei ;
– sa achite contributia stabilitã Adunarea Generala.

Art. 11
– Pierderea calitatii de membru Calitatea de membru plin se pierde:
– la CERERE formulata de reprezentantii entitatilor funerare;
– prin excluderea decisa de Consiliul Director, in urmatoarele cazuri:
– provocarea unor prejudicii morale si/sau materiale Asociatiei;
– angajarea respectivului membru in activitati ce contravin prevederilor Statutului, a Codului Etic si a hotararilor organelor de conducere ale Asociatiei;
– neindeplinirea standardelor evidentiate in prezentul document si a criteriilor intocmite in baza acestuia, conform celor aratate mai sus;
– angajarea respectivului membru in activitati contrare legii si ordinii de drept.
– in caz de dizolvare a Asociatiei.

Cap. IV: Organizare, conducere, control

Art. 15
Asociatia are urmatoarele organe de conducere:
– Adunarea Generala, ca organ de conducere
– Consiliul Director, ca organ de administrare
– Cenzorul(cenzorii), ca organ de control ADUNAREA GENERALA

Art. 16
Adunarea Generala este formata din membrii cu drept deplin ai Asociatiei.

Art. 17
Adunarea Generala se intruneste o data pe an (in primul trimestru), in sedinta ordinara, si ori de cate ori este cazul, in sedinta extraordinara.

Art. 18
Convocarea Adunarii Generale se face de catre Consiliul Director, sub semnatura presedintelui, prin corespondenta cu minimum 15 zile inainte de data desfasurarii adunarii. Anuntul convocarii trebuie sa contina ziua, ora, locul de desfasurare si ordinea de zi.
Convocarea adunarilor generale extraordinare se poate face la initiativa Consiliului Director sau la propunerea a o treime din membrii plini ai Asociatiei.

Art. 19
Adunarea Generala este intrunita statutar in prezenta a jumatate plus unu din numarul total al membrilor plini. Daca la prima convocare nu se intruneste numarul statutar de participanti, se stabileste un nou termen. La a doua convocare, Adunarea Generala lucreaza statutar cu minim 1/3 dn numarul membrilor plini.
Sedintele Adunarii Generale sunt conduse de Presedinte Consiliului sau, in lipsa acestuia, de un presedinte de sedinta desemnat de presedinte. Dezbaterile si hotararile vor fi consemnate intr-un registru special de catre un secretar, desemnat de presedintele adunarii, si vor fi certificate cu semnatura presedintelui adunarii si a secretarului si a membrilor.

Art. 20
Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
– stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
– aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei;
– analizeaza si aproba rapoartele intocmite si prezentate de catre Consiliul Director;
– aproba programele anuale de activitate, precum si modificarile si completarile acestora, urmarind realizarea scopurilor Asociatiei;
– alege si revoca membrii Consiliului Director;
– alege si revoca cenzorul (cenzorii);
– infiinteaza filiale, urmarind realizarea scopurilor Asociatiei;
– aproba afilierea Asociatiei la alte organisme nationale si internationale;
– hotaraste asupra modificarii sau completarii Statutului;
– aproba dizolvarea si lichidarea Asociatiei in cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile minime pentru continuarea activitatii, inclusiv lipsa de fonduri;
– hotaraste in orice alt domeniu de interes pentru Asociatie, conform sferei sale de competenta.

Art. 21
Hotararile Adunarii Generale se aproba cu votul a jumatate plus unu din numarul de membri prezenti, cu conditia sa fie aprobate cu acordul majoritatii membrilor cu drept deplin.

Art. 22
Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale Actului Constitutiv si Statutului sunt obligatorii, chiar si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva, s-au abtinut sau nu au formulat nici un punct de vedere.

CONSILIUL DIRECTOR

Art. 23
Consiliul Director este ales de Adunarea Generala pe o perioada de 2 ani si este compus din 3 membri conform Hotararii Primei Adunari Generale.

Art. 24
Alegerea Presedintelui si Consiliul Director se face in Adunarea Generala legal constituita pe baza de Proiect de mandat .Proiectul de mandat se face public cu cel putin o luna inaintea adunarii generale si trebuie sa contina obiective clare respectiv surse de finantare functie de fiecare obiectiv. De asemenea, Consiliul Director va desemna un trezorier (contabil) caruia ii stabileste atributiile prin propriul regulament intern de functionare. La sfarsitul mandatului, membrii Consiliului Director pot fi realesi de Adunarea Generala pentru un nou mandat dar nu mai mult de doua mandate consecutive.

Art. 25
Consiliul Director se intruneste, de regula, o data la trei luni sau ori de cate ori situatia impune si este statutar intrunit in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari valabile cu o majoritate de jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.

Art. 26
Consiliul Director asigura punerea in executie a hotararilor Adunarii Generale si gestioneaza activitatea Asociatiei, in vederea indeplinirii obiectivelor acesteia si, in acest scop, are urmatoarele atributii:
– prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara si proiectul programelor Asociatiei;
– incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
– aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei;
– executa bugetul de venituri si cheltuieli; – elaboreaza strategiile de folosire a fondurilor, conform destinatiei si normelor continute in statut;
– aproba regulamentul de ordine interioara (de functionare) al Asociatiei;
– aproba inscrierea de noi membri in Asociatie;
– aproba excluderea membrilor;
– pregateste Adunarile Generale ordinare si extraordinare ale Asociatiei si se ingrijeste de buna lor desfasurare;
– exercita orice alte atributii necesare scopurilor Asociatiei;
– aproba sigiliul si sigla Asociatiei.
– modifica sediul asociatiei daca este cazul Consiliul isi va putea aproba un regulament propriu intern de functionare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR
Art. 27
Presedintele Consiliului Director are urmatoarele atributii:
– conduce activitatea si lucrarile Consiliului Director;
– asigura conducerea curenta a Asociatiei,
– reprezinta Asociatia in raporturile cu tertii. Pentru reprezentarea Asociatiei in activitatile curente sau in caz de indisponibilitate temporara, presedintele poate da mandat unuia din vicepresedinti, precizand in scris sfera, durata si limitele de competenta ale acestuia;
– semneaza actele si documentele adoptate de organele Asociatiei;
– urmareste si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor, documentelor si masurilor stabilite de Consiliul Director;
– exercita controlul si indrumarea activitatii membrilor Consiliului Director;
– exercita orice alte atributiuni, daca acestea sunt de natura sa asigure realizarea scopului Asociatiei;
– asigura impreuna cu membrii Consiliului Director predarea patrimoniului, a gestiunii, a arhivei si transmiterea informatiilor necesare bunei functionari a Asociatiei de catre noul Consiliu Director;
– elaboreaza si aplica regulamentul de ordine interioara (de functionare) dupa aprobarea sa de catre adunarea generala;
– elaboreaza si aplica regulamentul intern de functionare al Consiliului, dupa aprobarea sa de catre Consiliul Director.

ORGANE DE CONTROL. CENZORUL

Art. 28
Verificarea activitatii financiare si a integritatii patrimoniului Asociatiei este de competenta Cenzorului, ales de catre Adunarea Generala.
Cenzorul poate primi o indemnizatie lunara, in aceleasi conditii ca si membrii Consiliului Director. In realizarea competentei sale, cenzorul:
– verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
– intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
– poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;
– indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.
Nu pot fi cenzori:
– membrii Consiliului Director;
– rudele sau afinii pana la al treilea grad de rudenie si nici sotii/sotiile membrilor Consiliului Director;
– persoanele care primesc sub orice forma pentru alte functii decat acea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la Asociatie.

Cap. V: Patrimoniul

Art. 29
Patrimoniul initial al Asociatiei este constituit din numerar format din aportul egal al fiecaruia din membrii fondatori. Patrimoniul Asociatiei va fi afectat numai pentru asigurarea desfasurarii activitatilor necesare realizarii scopului acesteia.

Art. 30
Patrimoniul se completeaza cu donatii, subventii, contributii, sponsorizari, drepturi de autor, legate, bunuri mobile si imobile, creante, obligatiuni, fonduri din tara si din strainatate, in lei si valuta, obtinute de la persoane fizice si juridice, din activitati proprii si din orice alte mijloace permise de lege. Toate donatiile se inscriu intr-un „Registru de donatii”.

Art. 31
In scopul obtinerii mijloacelor financiare necesare realizarii obiectivelor sale, Asociatia poate infiinta societati comerciale si poate intra in asocieri care nu contravin scopurilor sale, in Romania sau in strainatate. De asemenea, Asociatia va putea desfasura activitati economice directe, in masura in care au caracter accesoriu scopului principal al asociatiei si sunt in stransa legatura cu acesta.

Art. 32
Asociatia poate investi in bunuri mobile si imobile, depozite bancare, drepturi de proprietate sau orice alte forme de active.

Art. 33
Toate acordurile, contractele, transferurile de bani si valori, ca si orice alte operatiuni financiare privind patrimoniul Asociatiei, se efectueaza doar cu aprobarea Consiliului Director si in conformitate cu statutul Asociatiei.

Art. 34
Asociatia poate refuza orice donatie sau legat inacceptabile, contravenind scopurilor Asociatiei, legii sau prezentului Statut.

Art. 35
Asociatia poate deschide cont la orice banca din tara sau strainatate cu respectarea legislatiei in vigoare. Operatiunile financiare ale Asociatiei se vor putea realiza numai cu semnatura Presedintelui sau a persoanei/persoanelor desemnate de acesta in mod expres, prin imputernicire scrisa si purtand stampila Asociatiei. Cap. VI: Litigii

Art. 36
Solutionarea litigiilor aparute intre Asociatie si terte persoane fizice sau juridice, este de competenta instantelor de drept comun.
Cap. VII: Dizolvare

Art. 37
Asociatia se dizolva prin: – hotararea Adunarii Generale; – scaderea sub 3 a numarului de membri; – cand scopul nu mai poate fi realizat; – prin hotarare judecatoreasca; – alte cazuri, prevazute de lege. Cap. VIII: Lichidare

Art. 38
Dizolvarea Asociatiei are ca efect lichidarea acesteia in conditiile legii.

Art. 39
In caz de lichidare, valorificarea activului si a patrimoniului Asociatiei se va face in mod egal procentual cu contributia fiecarui membru. Cap. IX: Dispozitii finale

Art. 40
Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii sale in Registrul Asociatiilor aflat la Grefa Tribunalului Cluj. Art. 41 Organizatiile care constituie Asociatia isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv patrimoniul propriu. Art. 42 Asociatia are stampila si sigla proprie, aprobate prin decizia Adunarii Generale.

Art. 43
Prezentul statut este valabil pe toata durata de functionare a Asociatiei, modificarea sau completarea acestuia urmand a se face numai cu aprobarea Adunarii Generale, in forma scrisa si cu indeplinirea reglementarilor legale.

Art. 44
-alese in urma Adunarii Generale din 29.07.2020 Organul de conducere,Consiliul Director:
Presedinte-Trifu Virgil
Vicepresedinti
-Dragan Claudiu si Porcolean Cristian
Organ de Control,Cenzor
-Dodu Catalin
Secretarul asociatiei
-Vaduva Bogdan.