ORDINUL NR. 1532/2017 DIN 29 DECEMBRIE 2017

privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi
sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane,
cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de
servicii funerare şi nivelul fondului de garantare

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17 ianuarie 2018

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 14.079/2017 întocmit de Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate
publică,
având în vedere art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare
privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane,
cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de
servicii funerare şi nivelul fondului de garantare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobă modelul cererii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru prestarea de servicii
funerare şi modelul referatului de evaluare pentru autorizarea sanitară a prestatorilor de servicii funerare, prevăzute în
anexa nr. 1 la prezentul ordin.
(2) La eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare se specifică activităţile desfăşurate de prestatorul de servicii
funerare, conform codului CAEN.
(3) Autorizaţia sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare se emite conform modelului prevăzut în anexa
nr. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru
proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc
pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 2
Se aprobă modelul cererii pentru obţinerea avizului direcţiei de sănătate publică în vederea îmbălsămării, prevăzut
în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
ART. 3
Se aprobă modelul declaraţiei pe propria răspundere a tanatopractorului cu privire la metoda şi substanţele folosite,
prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
ART. 4
Se aprobă modelul cererii familiei pentru realizarea îmbălsămării, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.
ART. 5
Se aprobă modelul cererii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de
înmormântare/înhumare (cimitire) şi modelul referatului de evaluare pentru autorizarea sanitară a activităţilor de
înmormântare/înhumare (cimitire), prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin.
ART. 6
Se aprobă modelul cererii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de incinerare a
persoanelor decedate (crematorii umane) şi modelul referatului de evaluare pentru autorizarea sanitară a activităţilor
de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane), prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul ordin.
ART. 7
Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
ART. 8
Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 30 de zile de la publicare.
Ministrul sănătăţii,
Florian-Dorel Bodog
Bucureşti, 29 decembrie 2017.
Nr. 1.532.

 

Citeste aici intreg documentul.