LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (republicată)

privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în
vederea transplantului)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014
Data intrarii in vigoare : 25 martie 2014

Forma actualizata valabila la data de : 20 mai 2015
Prezenta forma actualizata este valabila de la 25 martie 2014 pana la data selectata

CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prin cadavre umane se înţelege persoanele care nu mai prezintă niciun semn de
activitate cerebrală, cardiacă sau respiratorie şi care sunt declarate decedate din punct de
vedere medical, potrivit legii.
(2) Confirmarea medicală a morţii cerebrale se face pe baza criteriilor de diagnostic
stabilite conform legii.
ART. 2
Dreptul de manipulare a cadavrelor umane pentru diagnostic sau activităţi didactice şi
ştiinţifice revine serviciilor de anatomie patologică şi de prosectură ale spitalelor şi
instituţiilor de medicină legală, disciplinelor universitare de anatomie şi de anatomie
patologică ale instituţiilor de învăţământ superior medical uman de stat sau private,
acreditate ori autorizate, care organizează serviciile pentru utilizarea cadavrelor.
ART. 3
Serviciile de anatomie patologică, prosectură şi morfopatologie din cadrul spitalelor,
precum şi disciplinele universitare de anatomie patologică din instituţiile de învăţământ
superior medical uman asigură, prin mijloace cu caracter ştiinţific, stabilirea
diagnosticului de certitudine, contribuind la realizarea cercetării ştiinţifice în domeniul
medical şi la îmbunătăţirea asistenţei medicale.
ART. 4
(1) Serviciile pentru utilizarea cadavrelor sunt structuri funcţionale ale disciplinelor
universitare de anatomie din instituţiile de învăţământ superior medical uman care au
atribuţia preluării acestora, în scopul prelevării şi conservării ţesuturilor şi organelor
umane pentru activitate didactică şi ştiinţifică.
(2) Instituţiile de învăţământ superior medical uman care organizează servicii pentru
utilizarea cadavrelor pot deţine şi utiliza crematorii, conform prevederilor legale în
domeniul protecţiei mediului şi cu respectarea normelor igienico-sanitare stabilite de
Ministerul Sănătăţii.
ART. 5
Activitatea de anatomie patologică constă în efectuarea de examene macroscopice şi
microscopice asupra produselor biologice recoltate fie persoanelor în viaţă, fie la autopsie
cadavrelor, şi anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv,
bronşice, hepatice, pancreatice, renale, puncţii medulare, ganglionare, lichide biologice,
material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare şi altele
asemenea.
ART. 6
În spitale se organizează un serviciu de anatomie patologică unic, ca secţie sau
departament, subordonat administrativ direct conducerii spitalului, în care sunt incluse 3
compartimente distincte:
a) compartimentul de histopatologie;
b) compartimentul de citologie;
c) compartimentul de prosectură.
ART. 7
Activitatea din compartimentele de prosectură şi autopsiile anatomopatologice se
realizează numai în spitale sau în instituţii de medicină legală.
CAP. II
Serviciile de anatomie patologică şi prosectură
ART. 8
(1) Activitatea de prosectură constă în următoarele:
a) efectuarea de autopsii în scop anatomoclinic şi efectuarea examenului histopatologic
al fragmentelor recoltate în cursul autopsiei sunt obligatorii şi este recomandabil să fie
efectuate de către acelaşi anatomopatolog, pentru a corela datele de macroscopie cu cele de
microscopie şi, ulterior, cu datele clinice, în scopul aprecierii gradului de concordanţă
anatomoclinică;
b) activităţi de restaurare a aspectului cadavrelor, precum: îmbălsămarea, spălarea,
îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) reprezintă o măsură medicală obligatorie
pentru prevenirea contaminării şi trebuie efectuate de personalul specializat al
compartimentului de prosectură.
ART. 9
Structura organizatorică şi de personal, precum şi atribuţiile serviciilor de anatomie
patologică şi prosectură din cadrul spitalelor sunt stabilite prin ordin al ministrului
sănătăţii.
ART. 10
(1) Autopsia anatomopatologică se efectuează obligatoriu în toate decesele survenite în
spital care nu sunt cazuri medico-legale şi unde este necesară confirmarea, precizarea sau
completarea diagnosticului clinic, inclusiv decesul copiilor sub un an, indiferent de locul
decesului, precum şi decesele materne care nu sunt cazuri medico-legale.
(2) Nu se consideră deces sub 24 de ore decesul survenit în cursul transferului între
secţii sau spitale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului
de deces, şi nici decesul survenit în cursul internării pentru o cură periodică a unei
afecţiuni cronice terminale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a
diagnosticului de deces.
(3) Pentru pacienţii cu afecţiuni cronice cunoscute, bine investigate, în condiţiile în
care aparţinătorii nu au nicio rezervă asupra bolii şi tratamentului aplicat şi îşi asumă în
scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub
semnătură, de către directorul spitalului, cu avizul şefului de secţie unde a fost internat
decedatul, al medicului curant şi al şefului serviciului de anatomie patologică.
ART. 11
În toate cazurile în care există suspiciunea unor implicaţii medico-legale prevăzute de
lege, şeful serviciului de anatomie patologică din cadrul spitalului anunţă în scris, în
termen de 24 de ore, organele de urmărire penală competente, pentru îndrumarea cazului către
instituţia de medicină legală, potrivit competenţei teritoriale prevăzute în Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de
medicină legală, republicată, cu modificările ulterioare. Aceeaşi procedură se realizează şi
pentru decedaţii neidentificaţi şi pentru cetăţenii străini decedaţi în spital.
CAP. III
Disciplinele universitare de anatomie şi organizarea serviciilor pentru utilizarea
cadavrelor
ART. 12
Disciplina universitară de anatomie este o unitate funcţională în cadrul instituţiei de
învăţământ superior medical uman şi care include serviciul pentru utilizarea cadavrelor, a
cărui structură organizatorică şi de personal este stabilită de conducerea instituţiei.
ART. 13
Serviciile pentru utilizarea cadavrelor din cadrul disciplinelor universitare de
anatomie au următoarele atribuţii:
a) preiau cadavrele pe bază de protocol încheiat între instituţiile de învăţământ
superior medical şi serviciile de anatomie patologică şi prosectură ale spitalelor;
b) prepară şi conservă cadavrele pentru disecţie, punând la dispoziţia învăţământului
anatomic şi chirurgical materialul didactic;
c) efectuează preparate anatomice;
d) prepară schelete;
e) conservă ţesuturi şi organe.
ART. 14
Serviciile pentru utilizarea cadavrelor din cadrul disciplinelor universitare de
anatomie desfăşoară în principal activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică
medicală.
ART. 15
Serviciile pentru utilizarea cadavrelor din cadrul disciplinelor universitare de
anatomie colaborează în activitatea lor cu compartimentele de microscopie ale catedrelor de
histologie, de anatomie patologică şi de biologie celulară ale instituţiilor de învăţământ
superior medical uman.
ART. 16
(1) Disciplinele universitare de anatomie, anatomie patologică, histologie şi biologie
celulară împreună cu serviciile de prosectură constituie un departament funcţional în cadrul
instituţiei de învăţământ superior medical uman.
(2) Serviciile de prosectură din spitalele universitare sunt folosite ca baze clinice
pentru disciplinele universitare de anatomie şi anatomie patologică.
ART. 17
(1) Serviciile pentru utilizarea cadavrelor ale disciplinelor universitare de anatomie,
părţi componente ale departamentelor funcţionale în cadrul instituţiilor de învăţământ
superior medical uman, sunt obligate să întocmească o listă de arondare a spitalelor, precum
şi a altor unităţi sanitare cu paturi prevăzute la art. 172 alin. (2) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, care
dispun de servicii de anatomie patologică şi de prosectură.
(2) În baza acestei liste, spitalele şi unităţile sanitare cu paturi sunt obligate să
încheie protocolul prevăzut la art. 13 lit. a).
(3) Protocolul se elaborează de către departamentele funcţionale din cadrul
instituţiilor de învăţământ superior medical uman.
ART. 18
(1) Serviciile de anatomie patologică şi de prosectură din cadrul spitalelor, precum şi
ale altor unităţi sanitare cu paturi care deţin cadavre nerevendicate sau fără aparţinători
au obligaţia să informeze de îndată, în scris, disciplinele universitare de anatomie la care
sunt arondate.
(2) Disciplinele universitare de anatomie, prin intermediul departamentelor funcţionale
din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman, trebuie să îşi manifeste de
îndată disponibilitatea de a prelua cadavrul.
(3) Cadavrul se preia de către reprezentanţii departamentelor funcţionale din cadrul
instituţiilor de învăţământ superior medical uman în termen de 3 zile de la primirea
informării.
ART. 19
Serviciile pentru utilizarea cadavrelor ale disciplinelor universitare de anatomie sunt
obligate să conserve cadavrele timp de 30 de zile de la deces înainte de introducerea
acestora în sălile de disecţie.
ART. 20
(1) Primăriile acordă ajutor de înmormântare departamentelor funcţionale din cadrul
instituţiilor de învăţământ superior medical uman, în baza actelor de deces, precum şi a
protocolului încheiat cu serviciile de anatomie patologică şi prosectură ale spitalelor şi
ale altor unităţi sanitare cu paturi.
(2) Departamentele funcţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical
uman asigură serviciul religios şi, după caz, incinerarea sau înmormântarea cadavrelor, după
ce acestea au fost utilizate în scop didactic ori ştiinţific.
(3) Departamentelor funcţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical
uman nu li se acordă ajutor de înmormântare dacă, în intervalul de timp prevăzut la art. 19,
cadavrul este revendicat de către rude.
CAP. IV
Finanţarea şi salarizarea personalului
ART. 21
(1) Finanţarea serviciilor de anatomie patologică şi prosecturi din cadrul spitalului se
face din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, prin bugetul spitalului, conform
legii.
(2) Finanţarea serviciilor pentru utilizarea cadavrelor din cadrul disciplinelor
universitare de anatomie se face din bugetul de stat alocat instituţiei de învăţământ
superior medical uman şi din venituri proprii ale instituţiei.
ART. 22
Personalul care îşi desfăşoară activitatea în serviciile de anatomie patologică şi
prosecturi ale spitalelor, precum şi personalul disciplinelor universitare de anatomie, de
histologie, de anatomie patologică şi al catedrei de biologie celulară se încadrează în
categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă.
CAP. V
Folosirea cadavrelor în scop didactic şi ştiinţific şi prelevarea de ţesuturi şi organe
de la cadavre
ART. 23
Disciplinele universitare de anatomie, de anatomie patologică şi serviciile de
prosecturi şi anatomie patologică pot prelua cadavre în scop didactic şi ştiinţific în
următoarele situaţii:
a) în situaţia în care există o înţelegere expresă prealabilă, acordată în scris, a
pacientului sau a familiei;
b) persoanele în viaţă îşi pot pune la dispoziţia instituţiei de învăţământ superior
medical uman corpul, după deces, în baza unor norme comune elaborate de serviciile de
prosectură ale spitalelor şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior medical uman;
c) cadavrele nerevendicate sau fără aparţinători sunt preluate de către serviciile
pentru utilizarea cadavrelor ale disciplinelor universitare de anatomie, potrivit
prevederilor art. 17 şi 18.
ART. 24
Prelevarea de ţesuturi şi organe de la cadavre se face astfel încât să nu prejudicieze
rezultatele autopsiei sau ale autopsiei medico-legale.
ART. 25
(1) Manipularea cadavrelor cu încălcarea prevederilor prezentei legi constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei.
(2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) se fac de către
organele de poliţie.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
CAP. VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 26
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul
Sănătăţii, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi instituţiile de învăţământ
superior medical uman vor supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.*)
–––-
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea
organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 27
Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.